Јавно објављивање Нацрта Сепарата о техничким условима изградње

            ЈП Урбанизам Смедерево је израдило Нацрт сепарата о техничким условима за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут у надлежности града Смедерева и техничко упутство о начину извођења грађевинских радова.             У складу са Правилником о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања…