Јавно објављивање Нацрта Сепарата о техничким условима изградње

            ЈП Урбанизам Смедерево је израдило Нацрт сепарата о техничким условима за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут у надлежности града Смедерева и техничко упутство о начину извођења грађевинских радова.

            У складу са Правилником о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата („Сл. гласник РС“, бр. 33/2015), ЈП Урбанизам Смедерево јавно објављује Нацрт сепарата на својој Интернет страни, како би заинтересована лице могла да дају предлоге за измену сепарата.

            Заинтересована лица могу да дају предлоге за измену објављеног сепарата мејлом на адресу: office@jpurbanizamsd.co.rs

Нацрт објављен 16.10.2023. године